Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Regulamin

Regulamin Serwisu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio z dnia 1 sierpnia 2016 roku

 

I Właściciel serwisu

 1. Serwis internetowy działający pod domeną dzielopomocy.pl (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z siedzibą w Krakowie (31-114) przy ul. Loretańskiej 11, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jako organizacja pożytku publicznego pod nr: KRS 0000217272, NIP: 6762281650; email: pomoc@dzielopomocy.pl; tel. +48 12 433 51 70.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Podstawowym zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio oraz wszelkich prowadzonych lub współprowadzonych przez nie inicjatyw.
 2. Ponadto Serwis umożliwia:
  a) wsparcie działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio poprzez dokonanie płatności online,
  b) zapisanie do usługi newslettera oraz otrzymywanie za jego pośrednictwem regularnych wiadomości dot. działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

 

III Udostępnianie materiałów i publikacji

 1. Wszelkie publikacje, zdjęcia, filmy itp. materiały umieszczone w Serwisie są własnością Dzieła Pomocy św. Ojca Pio i ich użycie wymaga uzyskania zgody Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
 2. Nazwa i logo Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest chronione prawem i posługiwanie się nimi wymaga uzyskania każdorazowej zgody Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
 3. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu jakichkolwiek plików graficznych (także ich fragmentów), z wyłączeniem tylko materiałów wyraźnie oznaczonych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w następujący sposób – “do pobrania”, które to materiały mogą być kopiowane zgodnie z prawem.

 

IV Ochrona danych osobowych

 1. W związku z prowadzoną działalnością statutową Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych korespondencję należy kierować na adres e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl.
 3. Dane przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach:
  a. w przypadku zapisania się do newslettera – w celu przekazywania Użytkownikowi informacji oraz materiałów promocyjnych. Podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika;
  b. w przypadku korespondencji e-mailowej lub tradycyjnej – w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z działalnością statutową;
  c. w przypadku kontaktu telefonicznego – w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt, tylko w przypadku gdy podanie danych osobowych jest konieczne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, polegający na rozwiązany sprawy związanej z jego działalnością statutową;
  d. w przypadku dokonania darowizny przez Użytkownika – w celu zaksięgowania i ewidencjonowania darowizny. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora oraz konieczność wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze.
 4. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych dane osobowe mogą być ujawniane zaufanym zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, kurierskie i marketingowe, podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu płatności on-line (Przelewy24.pl, PayPal.com). Administrator może także ujawniać wybrane dane właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na właściwej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:
  a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  b. Prawo do uzyskania kopii danych,
  c. Prawo do sprostowania danych,
  d. Prawo do usunięcia danych – jeśli ich przechowywane nie jest niezbędne dla realizowania żadnego z celów, w jakim zostały zebrane,
  e. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  f. Prawo do przetwarzania danych,
  g. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przy czym w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw powinien posiadać uzasadnienie,
  h. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  i. Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Okres przechowywania danych zależy od celu przetwarzania oraz może wynikać z przepisów, które stanowią podstawę przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, okres przetwarzania wynika z właściwych przepisów.
 7. Przetwarzając dane Administrator dba o ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu przez osoby, których dane dotyczą. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Administrator stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Administrator podejmuje nadto wszelkie niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora.

 

V Bezpłatny newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przekazywaniu Użytkownikowi informacji o działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio oraz materiałów promocyjnych zachęcających do wsparcia działalności Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Zarejestrowanie się w bazie kontaktowej newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera.
 4. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zastrzega sobie prawo do:
  a) wysyłania za pośrednictwem newslettera informacji o prowadzonych działaniach, akcjach, projektach i innych wydarzeniach dot. Dzieła Pomocy św. Ojca Pio,
  b) czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  c) zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,
  d) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
  e) usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników.

 

VI Płatności online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w celu wsparcia jego działalności statutowej.
 2. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone (lub przeliczone) w polskich złotych (PLN).
 3. W ramach płatności online można dokonać płatności za pośrednictwem kart płatniczych, kart kredytowych, przelewów elektronicznych, przelewów tradycyjnych oraz innych form dostępnych:
  a) w polskich złotych (PLN) w serwisie Przelewy24.pl (należącym do PayPro SA z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935), zgodnie z regulaminem dostępnym w serwisie Przelewy24.
  b) w walutach obcych w serwisie Paypal.com (prowadzonym przez PayPal Europe à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w R.C.S. Luxembourg B 118 349) zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie PayPal.com
 4. Przekierowanie do w/w serwisów płatniczych następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej  Serwisu w zakładce „Polityka prywatności” i utrzymana przez minimum 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Nieważność choćby jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 4. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form działalności wyżej wymienionych.
 6. Reklamacje, uwagi i opinie do funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl.
Skip to content