Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
PRZEKAŻ 1,5% POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Projekty

Realizacja projektu “Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2025 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu”.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2021 do 30.06.2025 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

Celem projektu jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo – interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Projekt zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 871 680 zł, z czego 250 400 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 621 280 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022 roku do 30.06.2025 roku realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1782/SZ/391/2022.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 985 620,00 zł , z czego 345 600,00 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10 800,00 zł wkład osobowy, a 629 220,00 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.


Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022r do 30.06.2025r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1685/SZ/355/2022

Celem zadania jest świadczenie wsparcia bezdomnym i zagrożonym bezdomnością mężczyznom skierowanym przez Realizatora zadania, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na drodze postępowania administracyjnego. Celem mieszkania chronionego treningowego jest przygotowanie, pod opieką specjalistów, osób przebywających w mieszkaniu do samodzielnego życia.

Realizacja zadania zakłada:
– prowadzenie 3 mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn z GMK, w lokalach wskazanych przez Realizatora zadania;
– zapewnienie 16 miejsc całodobowego pobytu, w pomieszczeniach wyposażonych zgodnie z minimalnym standardem pomieszczeń w mieszkaniu chronionym treningowym zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dn. 26.04.2018r w sprawie mieszkań chronionych.
– objęcie pracą socjalną 100% mieszkańców
– wyjście z bezdomności rozumiane jako wyprowadzenie się do mieszkania lub pokoju – minimum 30% osób objętych usługą mieszkania chronionego
– objęcie usługą asystenta osoby bezdomnej w zakresie działań grupowych i integracji społecznej minimum 50% mieszkańców
– objęcie indywidualną usługą asystenta osoby bezdomnej minimum 25% mieszkańców
– objęcie wsparciem porady prawnej w wymiarze minimum 60 konsultacji
– objęcie indywidualnym wsparciem psychoterapeutycznym i/lub lekarza psychiatry w wymiarze minimum 60 konsultacji
– objęcie środowiskowym wsparciem psychoterapeutycznym w wymiarze minimum 48 spotkań grupowych
– objęcie usługą terapeuty uzależnień w wymiarze minimum 46 konsultacji
– objęcie usługą doradcy zawodowego w wymiarze minimum 120 konsultacji

Wartość całego zadania publicznego wynosi 633 820,00 zł z czego 511 680,00 zł stanowi dotacja z GMK, a 122 140,00 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


Realizacja projektu pod tytułem RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2022 Edycja XI

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2023r do 29.02.2024r realizuje projekt w ramach konkursu grantowego Fundacji Dbam o Zdrowie.

Celem głównym projektu jest objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. grupy osób doświadczających bezdomności – bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (przewlekle lub ciężko chorych, samotnych, starszych, bezrobotnych, dzieci) – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do podjęcia lub kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:
– niwelowania barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych,
– uświadomienia problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków grupy objętej projektem, m.in. poprzez: informowanie beneficjentów o uprawnieniach do leczenia, podejmowaną współpracę oraz informowanie o realizacji projektu.

Rezultatem projektu będzie:
1) wykupienie lekarstw i materiałów medycznych dla około 250 osób,
2) zwiększenie dostępu do możliwości zakupu lekarstw i tym samym ograniczenie skutków bezdomności polegające na poprawie stanu zdrowia i życia osób bezdomnych,
3) uzyskanie przez Beneficjentów informacji o prawach i uprawnieniach w tym udzielanej pomocy w ramach projektu zarówno w środowisku ulicznym, jak i instytucjonalnym oraz możliwość objęcia pomocą systemową,
4) włączenie działań projektu w system wsparcia podopiecznych Dzieła w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
5) współpraca systemowa na rzecz podopiecznych organizacji z przedstawicielami samorządu i organizacji pozarządowych udzielających pomocy na terenie Krakowa.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 75 000 zł, z czego 25 000 zł stanowią środki przekazane przez Fundację Dbam o Zdrowie, a 50 000 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.


Powyższe projekty realizujemy we współpracy z:

Skip to content