Projekty

Projekty

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2018 do 30.06.2021 realizuje zadanie publiczne: „Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.,
na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu".

Jest ono zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1/SO/1/2018.

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Realizacja zadania zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 620.900 zł, z czego 192.500 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 428.400 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2019 do 29.02.2020 realizuje projekt pn „Razem dla zdrowia – edycja VII” współfinansowany
w ramach Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!" przez Fundację „DOZ Fundacja dbam o zdrowie". 

Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez finansowanie zakupu lekarstw i materiałów medycznych.

Realizacja projektu zakłada niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych, oraz informowanie osób bezdomnych o ich uprawnieniach.

Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji.  

Znalezione obrazy dla zapytania DOZ Fundacja

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne: „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS)
dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Jest ono zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem  realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 784.590 zł , z czego 312.360 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.550 zł wkład osobowy, a 463.680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 15.05.2019 roku do  31.12.2019 realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
„Wolontariat w Dziele - misja dla każdego".

Celem projektu jest popularyzacja idei wolontariatu, oraz stworzenie warunków sprzyjających profesjonalizacji pracy wolontaryjnej.

Całkowity koszt zadania wynosi 10.292,50 zł; z czego 7.000 zł stanowi dotacja ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: 
Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania".

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy z dnia 24.06.2019r.

Całkowity koszt zadania wynosi 439.200 zł z czego dotacja Gminy Miejskiej Kraków wynosi 301 680 zł.

W ramach realizacji zadania Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi 3 mieszkania chronione treningowe,  przeznaczone dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn. W mieszkaniach tych może zamieszkiwać łącznie do 16 osób.  

 www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl