Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Pomoc mieszkaniowa

Mieszkanie – bezpieczna przystań

Od 2012 r. Dzieło rozwija program mieszkaniowy dla osób doświadczających bezdomności. Obecnie prowadzi 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem”. Dzięki pomocy mieszkaniowej Dzieła własny dom znalazło już kilkadziesiąt osób bezdomnych.


Statystyki pomocy mieszkaniowej:

  • 12 mieszkań dla osób doświadczających bezdomności prowadzonych przez Dzieło
     
  • 33 lokatorów w mieszkaniach Dzieła
     
  • 62 osoby znalazły własne miejsce zamieszkania po pobycie w mieszkaniach Dzieła
     
  • 143 osoby skorzystały z pomocy mieszkaniowej

Dzieło prowadzi trzy rodzaje mieszkań:

1. Mieszkania WSPIERANE

Geneza i podstawowe złożenia: Pierwsze tego typu mieszkanie zostało otwarte w 2012 roku. Przeznaczone było dla doświadczających bezdomności kobiet i rodzin. Krok ten był podyktowany tym, że w Krakowie istniały wówczas tylko mieszkania chronione dla mężczyzn. Zatem rozpoczęcie tej formy działalności pozwoliło na uzupełnienie systemu pomocy nie tylko w Dziele, ale również w Krakowie.

Mieszkania wspierane to nie tylko bezpieczne schronienie, ale również kompleksowa pomoc specjalistyczna. Mieszkańcom towarzyszą pracownicy Dzieła, którzy pomagają rozwiązać pojawiające się problemy, zaplanować działania zmierzające do zmiany sytuacji, a w rezultacie do usamodzielnienia. Proces pomocy jest zindywidualizowany i oparty jest na Indywidualnym Programie Usamodzielnienia.

Adresaci: Mieszkania wspomagane przeznaczone są zarówno dla doświadczających bezdomności kobiet, matek z dziećmi, rodzin, jak i dla mężczyzn. Nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące pochodzenia, czy meldunku.

Czas pobytu: Maksymalny czas pobytu w mieszkaniach nie jest ściśle ustalony, jest on dostosowany do potrzeb i tempa zmiany sytuacji mieszkańca.

Chronologia i ilość tego typu mieszkań: Pierwsze mieszkanie wspomagane uruchomione było w roku 2012 i przeznaczone było dla pań, sukcesywnie otwierane były kolejne mieszkania również dedykowane kobietom i rodzinom. W roku 2019 uruchomione zostało pierwsze mieszkanie wspomagane dla mężczyzn – głównie tych, którzy nie posiadali ostatniego meldunku na terenie Krakowa. W roku 2020 i 2021 pula mieszkań powiększyła się o kolejne dwa mieszkania dla bezdomnych mężczyzn. Obecnie Dzieło prowadzi 6 mieszkań wspieranych, z czego 4 zamieszkują panie i rodziny (samotni rodzice z dziećmi), a 2 samotni mężczyźni.

2. Mieszkania CHRONIONE treningowe

Geneza i podstawowe założenia: Mieszkania chronione są formą pomocy, która wynika z ustawy o pomocy społecznej. Dzieło w ramach zadania realizowanego z Gminą Miejską Kraków prowadzi mieszkania chronione treningowe od 2016 r. Pomoc mieszkaniowa połączona jest ze wsparciem socjalnym pracowników Dzieła.

Adresaci: Bezdomni i zagrożeni bezdomnością mężczyźni, mieszkańcy Krakowa, którzy posiadają lub posiadali meldunek stały na terenie Krakowa. Mężczyźni kierowani są do mieszkań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czas pobytu: Czas pobytu w mieszkaniu jest ściśle określony i może wynosić do 2 lat, a w sytuacjach szczególnych może zostać przedłużony maksymalnie do lat 3.  Mieszkańcy są kierowani do mieszkań na mocy decyzji administracyjnej MOPS.

Chronologia i ilość tego typu mieszkań: W roku 2016 na mocy konkursu i zawartej z Gminą Miejską Kraków umowy Dzieło rozpoczęło prowadzenie 3 mieszkań chronionych, w których wsparcie może uzyskać 16 mężczyzn. Mieszkania te prowadzone są nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Aktualna umowa z Gminą zawarta jest na okres od 01.07.2022r do 30.06.2025r.

3. Mieszkania prowadzone metodą „NAJPIERW MIESZKANIE”

Geneza i podstawowe założenia: Metoda Najpierw Mieszkanie (Housing First) opracowana została w Nowym Jorku, gdzie jest wdrażana od 1992 roku. Obecnie z dużym powodzeniem i skutecznością jest obok USA stosowana także w Kanadzie, Australii i wielu krajach europejskich. Jak pokazują statystyki, metoda ta w znacznym stopniu wpływa na spadek liczby osób bezdomnych w tych krajach.

Metoda NW (Najpierw Mieszkanie) zakłada, że posiadanie mieszkania jest niezbywalnym prawem człowieka. Mając to na uwadze, proces pomocowy został w tej metodzie odwrócony. Mieszkanie jest punktem początkowym procesu wsparcia, a nie jego celem końcowym. Metoda ta opiera się na pięciu wartościach, które zapewniają jej skuteczność, są to: mieszkanie, wsparcie, decydowanie, społeczność, zdrowienie.

Adresaci: Osoby doświadczające bezdomności (zarówno kobiety jak i mężczyźni) z minimum trzyletnim okresem bezdomności, uzależnione od alkoholu, z zaburzeniami psychicznymi (nie wymagające jednak hospitalizacji), które wyraziły zgodę na udział w projekcie. Osoby te z różnych przyczyn (m.in. historii bezdomności, poziomu funkcjonowania, rodzaju zaburzeń) nie są w stanie korzystać ze wsparcia placówek.

Czas pobytu: Dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby bezdomnej, a wsparcie jest udzielane tak długo, jak trzeba. Konieczność opuszczenia mieszkania może pojawić się jedynie w sytuacji łamania podstawowych zasad.

Chronologia i ilość tego typu mieszkań: Obecnie Dzieło prowadzi 3 tego typu mieszkania. Pierwsze z nich zostało zamieszkane w grudniu 2020 roku, drugie w maju 2021, trzecie w maju 2022 roku. Mieszkania dedykowane metodzie to lokale jednopokojowe, zlokalizowane w różnych częściach Krakowa.

Raport wierności Dzieła metodzie Najpierw Mieszkanie można przeczytać TUTAJ.


Pomoc mieszkaniowa jest realizowana we współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.07.2022r do 30.06.2025r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1685/SZ/355/2022

Realizacja zadania publicznego pt. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022. Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie 3A. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 25.04.2022r do 31.12.2022r realizuje zadanie publiczne zlecone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr DPS/B/040/2022.

Skip to content