Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 20 lat
POMAGAM
Dzieło Pomocy - Facebook Facebook Dzieło Pomocy - Instagram Instagram Dzieło Pomocy - Linkedin Linkedin

Zgłoszenie do wolontariatu

Formularz zgłoszenia do wolontariatu

Wypełnij i wyślij poniższy formularzTwoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dzieło zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, adres: ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja świadoma zgoda oraz uzasadniony interes administratora polegający na rekrutacji, identyfikacji i wspieraniu wolontariuszy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby rozpatrzyć zgłoszenie do wolontariatu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki wyraziłaś(eś) zgodę oraz w celu realizacji obowiązków Dzieła wynikających ze statutu i przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z Dziełem w ramach bieżącej działalności, tylko w niezbędnym zakresie. Dane będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez czas niezbędny wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Dzieło dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) żądania od Dzieła usunięcia Twoich danych osobowych;
d) żądania od Dzieła ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
f) przenoszenia Twoich danych osobowych do innej organizacji;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Dziełem.

Skip to content