Projekty

Projekty

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2019 realizuje trzy zadania publiczne, zlecone przez Gminę Miejską Kraków, których celem jest: uruchomienie i prowadzenie mieszkań chronionych przeznaczonych  dla osób bezdomnych, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa.

1. Projekt: „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu Gminy przy ul. Rostworowskiego mieszkania chronionego dla 6 bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 1 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/83/SO/9/2016 z dnia 18.01.2016r.

Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 52.732 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 16.972 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.520 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 47.008 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10.948 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 47.008 zł, z czego 30.240 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 10.948 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 23.504 zł, z czego 15.120 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 5.474 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

2. Projekt: „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. Os. Zielone, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 2 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/71/SO/7/2016 z dnia 18.01.2016.

Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 50.452 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 19.732 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.520 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 44.728 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 13.708 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 44.728 zł, z czego 25.200 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 13.708 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 22.364 zł, z czego 12.600 zł stanowi dotacji z Gminy Miejskiej Kraków, 6.854 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

3. Projekt „SAMODZIELNI” – prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu wskazanym przez Gminę tj. Os. Centrum D, mieszkania chronionego dla 5 bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mężczyzn, którzy posiadają lub posiadali ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 16 grudnia 2015 do 30 czerwca 2019r. Wyodrębniona struktura: „Mieszkanie chronione Nr 3 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn”.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr W/I/6074/SO/434/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wartość całego zadania publicznego w 2015 roku wynosi 26.667 zł, z czego 26.000 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 667 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.
Wartość całego zadania publicznego w 2016 roku wynosi 56.092 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 25.272 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.220 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2017 roku wynosi 48.928 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 17.508 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2018 roku wynosi 48.928 zł, z czego 25.600 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 17.508 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 5.820 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).
Wartość całego zadania publicznego w 2019 roku wynosi 24.464 zł, z czego 12.800 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.754 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a 2.910 zł stanowi wkład własny osobowy (praca wolontariuszy).

www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.01.2018 do 30.06.2021 realizuje zadanie publiczne: "Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych, w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r., na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu/lokalach Podmiotu".

Jest ono zlecone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie umowy nr W/I/1/SO/1/2018.

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie skutków bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i skuteczne świadczenie wsparcia o charakterze osłonowo - interwencyjnym. Wsparcie to polega na: ochronie osób bezdomnych, skrajnie ubogich przed skutkami złego stanu higieny; poprawie stanu zdrowia osób bezdomnych i ubogich; wspieraniu działań na rzecz wychodzenia z bezdomności (działania informacyjne i doradcze).

Realizacja zadania zakłada zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni dla ok. 30 osób dziennie, z pralni dla ok. 10 osób dziennie oraz z magazynu odzieży dla ok. 20 osób dziennie. Łaźnia, pralnia i magazyn odzieży dostępne są dla potrzebujących 4 razy w tygodniu przez 6 godzin.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 620.900 zł, z czego 192.500 zł stanowi dotacja Prezydenta Miasta Krakowa, a 428.400 zł to własne środki finansowe Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.03.2019 do 29.02.2020 realizuje projekt pn „Razem dla zdrowia – edycja VII” współfinansowany w ramach Konkursu Grantowego "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!" przez Fundację "DOZ Fundacja dbam o zdrowie". 

Celem projektu jest udzielanie pomocy osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez finansowanie zakupu lekarstw i materiałów medycznych.

Realizacja projektu zakłada niwelowanie barier w dostępie osób bezdomnych do leków oraz innych środków medycznych, oraz informowanie osób bezdomnych o ich uprawnieniach.

Więcej informacji o projekcie na stronie Fundacji.  

Znalezione obrazy dla zapytania DOZ Fundacja

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 01.05.2019 do 30.06.2022 realizuje zadanie publiczne: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Jest ono zlecone przez Gminę Miejską Kraków na podstawie umowy nr W/I/1442/SZ/356/2019.

Celem zadania publicznego jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatem celem  realizacji zadania i podejmowanych działań będzie odbudowywanie i podtrzymywanie u osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy min. poprzez przyuczenie do wykonywania danego zawodu, podwyższanie kwalifikacji i prowadzenie zajęć praktycznych u pracodawców.

Zadanie zakłada zapewnienie w sposób stały 10 miejsc dla osób bezdomnych, pozostających bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podpisanie i realizację Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami, dzięki której możliwe będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Wartość całego zadania publicznego wynosi 784.590 zł , z czego 312.360 zł stanowi dotacja z Gminy Miejskiej Kraków, 8.550 zł wkład osobowy, a 463.680 zł to środki własne finansowane przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

www.ngo.krakow.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od 15.05.2019 roku do  31.12.2019 realizuje zadanie publiczne pod tytułem: "Wolontariat w Dziele - misja dla każdego".

Celem projektu jest popularyzacja idei wolontariatu, oraz stworzenie warunków sprzyjających profesjonalizacji pracy wolontaryjnej.

Całkowity koszt zadania wynosi 10.292,50 zł; z czego 7.000 zł stanowi dotacja ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

KRS 0000217272
Nr konta Bank Pekao SA: 74 1240 2294 1111 0010 1273 0039
Nr konta dla przelewów z zagranicy Bank BGŻ BNP Paribas:
PL 46 1600 1013 1844 8878 7000 0001 • SWIFT/BIC: PPABPLPK
tel.: +48 12 433 51 70 • e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl